Avviksbehandling

 

 

 

Avvikshåndtering handler om å oppdage, melde, rette opp og forebygge brudd på krav fastsatt i lov om helse-, miljø- og sikkerhet.

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.

Alle hendelser som under andre omstendigheter kunne ha ført til skade på person, materiell eller miljø skal altså registreres som avvik og dokumenteres. Skader på personer, bygning, inventar eller utstyr er åpenbare avvik, men også følgende regnes som HMS-avvik:

  • Brudd på lover og forskrifter

  • Brudd på interne målsettinger og delmål

  • Nestenulykker

  • Når det oppdages feil/ mangler som avdekkes gjennom løpende HMS-arbeid

  • At arbeidstakere og ledere ikke benytter gjeldende regler eller prosedyrer

  • Når avtalte tiltak i henhold til handlingsplanen ikke er løst

  • Ansatte melder konkrete fysiske, psykiske eller sosiale forhold som kan forbedres eller gir forslag på tiltak/ ideer

 

   

Avvik er en lærende modul i internkontrollsystemet, hvor det er viktig å etablee en lærende organisasjon som kan analysere avvikene som meldes inn og se på muligheter for å lukke disse gjennom organisert dialog.

Sagt på en annen måte så definerer Lean alle medarbeidere som eksperter på sin jobb og hvor alle arbeider mot et felles mål.

Det er dette tankesettet som vil gjøre avviksbehandlingen til en suksessfaktor for organisasjonen.