Kontinuerlig forbedring gjennom god internkontroll

«Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser.»

InternkontrollpyramideDefinisjonen ovenfor er basert på det rammeverket for vurdering og utvikling av internkontroll kjent som COSO. Rammeverket har sitt navn etter en amerikansk frivillig organisasjon, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Denne organisasjonen ble etablert i 1985 og har siden publisert en rekke innflytelsesrike rapporter med råd om hvordan bedrifter og andre virksomheter bør arbeide med internkontroll.

Problemet mellom internkontroll og kontunerlig forbedring oppstår der en setter sin lit til at innkjøp av et digitalisert system skal sikre at alle setter seg inn i gjeldende regelverk for et godt kontollmiljø. Lager man et system hvor hensikten kun er å overholde gjeldende lover og forskrifter, eller lager man et system som skal bidra til kvalitietsforbedring i tjenesteproduksjon?

Læringskurve«Man skal bygge et internkontrollsystem som bygger på fornuft, ikke frykt.»

 

 

 

Intern og kontroll er to ord som ofte kan føre til frykt? Hva om jeg gjør feil? Hvilke konsekvenser får det for meg? Men hvis jeg hele tiden holder meg til høyre for den trygge læringskurven vet jeg at jeg alltid vil mestre oppgaven selv om den kan oppleves som monoton og kjedelig. I det minste utfordrer jeg ikke noe og få være i fred for eventuelle konflikter.Men viktigere, hvordan kan jeg forbedre et produkt eller tjeneste dersom ingen lytter til mine forslag?

Endringsledelse består av små konkrete steg mot nye høyder. Man kan ikke bestige Mount Everest i en sammenhengende bevegelse, men må stoppe opp for å akklimatisere seg ved jevne mellomrom. Først da er en klar til å bestige verdens høyeste fjell. Så også med kontinuerlig forbedring. Dette en en kontinuerlig pågående prosess som setter kritisk søkelys på måten man arbieder på. Ikke for å virke negativt, men for å trigge hver enkelt av oss til å finne nye måter og samhandle på. Det viktige er å se på det hele som en kontinuerlig prosess, hvor kunnskap om hva som fungerer går i arv fra etablerte ansatte til nyansatte.

Nyttige lenker

Arbeidstilsynet
Cosco
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoretet for forvaltning og økonomistyring
KS - Verktøy for strategisk kompetanseplanlegging